เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยที่ประเทศญี่ปุ่น (MILT) (สนภ.)

กลยุทธ์ที่  6 : การสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ :     1. เพื่อศึกษาดูงานในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานของญี่ปุ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในประเทศไทย
                           2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหาและป้องกันและลดอุบัติเหตุของญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมความปลอดภัย
                           3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทำงาน วิธีการดำเนินงาน การกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุของญี่ปุ่น
                           4. เพื่อเสริมสร้างมาตรการในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :   บุคลากรร่วมศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :   รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานตามโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงาน  :  สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                           ระยะเวลาดำเนินงาน :  14 ก.พ. 60 – 30 เม.ย. 60

จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ :     2,259,300  บาท       

สรุปสาระสำคัญโครงการ : คณะทำงานความร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน โครงการพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MILT)
เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยใช้ประสบการณ์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุของญี่ปุ่น ข้อคิดเห็นของฝ่ายประเทศญี่ปุ่น
จะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) จัดบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมไปร่วมศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผลการดำเนินงานตามโครงการ :จัดส่งบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมไปร่วมศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน กับคณะทำงานความร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MILT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 9 วัน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
      (1) บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก 6 คน ได้แก่
            - ส่วนกลาง 3 คน 
            - สำนักงานขนส่งจังหวัด 3 คน

      (2) บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 9 คน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานนำเสนอผู้บริหาร นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของไทยต่อไป

ผลลัพธ์โครงการ : บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน วิธีการทำงาน แนวทางการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุของไทย

  • Hits: 50

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.