เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย (สนส.)

กลยุทธ์ที่  3 :  การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารสาธารณะให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง
                        2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารสาธารณะ นำไปดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ขับรถ และรถที่ใช้ทำการขนส่งผู้โดยสารของตนให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
                        3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่ง

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ  : 1. จำนวนผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางเข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่า 400 คน
                                   2. จำนวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถแท็กซี่ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่า 200 คน

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารสาธารณะ 
                                   2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรการในการกำกับ ดูแล และด้านความปลอดภัยในการรับส่งของรถแท็กซี่

หน่วยงาน  :    สำนักการขนส่งผู้โดยสาร           ระยะเวลาดำเนินงาน : 14 ก.พ. 60 – 14 พ.ค. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ  :   598,000 บาท        

สรุปสาระสำคัญโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารสาธารณะให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารสาธารณะ นำไปดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ขับรถ และรถที่ใช้ทำการขนส่งผู้โดยสารของตนให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ : จัดอบรมสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง

     ครั้งที่ 1 เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งผู้โดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทางให้ปลอดภัย โดยดำเนินการจัดสัมมนาผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและความร่วมมือของผู้ประกอบการ" มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 597 คน

     ครั้งที่ 2  เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถแท็กซี่ให้ปลอดภัย โดยดำเนินการจัดสัมมนาผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่  21 เมษายน 2560 ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 270 คน

ผลลัพธ์โครงการ : จากการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตระหนักและมีส่วนร่วมดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพจากแบบสอบถามวัดความรู้ความเข้าใจในการสัมมนาพบว่า

      1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งผู้โดยสารประจำทาง มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคิดเป็นร้อยละ 70

      2.ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถแท็กซี่ให้ปลอดภัยมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคิดเป็นร้อยละ 85.19

  • Hits: 39

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.