เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน ในระบบรถโดยสารประจำทาง

กลยุทธ์ที่ 4  :   การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์  :   1. เพื่อให้รถโดยสารประจำทางทุกคันที่เข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

                         2. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางลงเมื่อเทียบกับปีก่อน                   
                         3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : จำนวนรถโดยสารประจำทางที่ผ่านการตรวจความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนรถโดยสารทั้งหมดที่เข้าใช้สถานีฯ

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ไม่มีรถโดยสารที่ผ่านการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและพนักงานขับรถ

หน่วยงาน : สำนักการขนส่งผู้โดยสาร                                       ระยะเวลาดำเนินงาน :  14 ก.พ. – 13 มิ.ย. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,380,000 บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ
        1. จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถตามที่กำหนดทุกจังหวัดตามแบบรายงาน (Checklist) ที่กำหนด
        2. กองตรวจการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการร่วมกับชุดปฏิบัติการของวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีผู้ตรวจการขนสง และอาจารย์จากวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำดำเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ
       3. กรณีพบรถโดยสารหรือพนักงานขับรถที่ไม่พร้อมให้ผู้ตรวจการขนส่งดำเนินการตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงานตามโครงการ
       
1. จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (MOU) ฉบับลงนามวันที่ 13 มี.ค. 60
       2. ออกปฏิบัติการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด 2 และ 3 และพนักงานขับรถ โดยมี กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 165 แห่ง ร่วมปฏิบัติงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถทั่วประเทศ จำนวน 212 จุด ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 60   
       3. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรถโดยสารและพนักงานขับรถ จำนวน 85,071ราย
           - พบข้อบกพร่องด้านตัวรถ จำนวน 891 คัน สั่งห้ามใช้รถและเปลี่ยนรถ จำนวน 82 คัน
           - พบข้อบกพร่องด้านพนักงานขับรถ จำนวน 67 คน สั่งเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ จำนวน 8 คน  

ผลลัพธ์โครงการ
      1. จำนวนรถโดยสารประจำทางที่ผ่านการตรวจความพร้อมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรถโดยสารทั้งหมดที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
      2. ไม่พบรายงานอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของตัวรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถที่ผ่านการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ

  • Hits: 38

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.