เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 :  การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้รถโดยสารประจำทางทุกคันที่เข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
                      2. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :   จำนวนรถโดยสารประจำทางที่ผ่านการตรวจความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนรถโดยสารทั้งหมดที่เข้าใช้สถานีฯ

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :  ไม่มีรถโดยสารที่ผ่านการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสาร

หน่วยงาน  :  สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                           ระยะเวลาดำเนินงาน :  13 ม.ค. 60 – 30 พ.ค. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ :  4,968,000 บาท    

สรุปสาระสำคัญของโครงการ
        
จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะรับจ้าง กรมการขนส่งทางบกกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถตามที่กำหนดทุกจังหวัดตามแบบรายการตรวจความสอบที่กำหนด โดยมีผู้ตรวจการขนส่ง และอาจารย์จากวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแล และให้คำแนะนำ ดำเนินการบันทึกผลการตรวจสอบ กรณีพบรถโดยสารหรือพนักงานขับรถที่ไม่พร้อมให้ผู้ตรวจการขนส่งดำเนินการตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงานตามโครงการ
        กองตรวจการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัด บูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
        (1) จัดทำรายการตรวจสอบสภาพรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (Checklist) รวบรวมและกำหนดจุดตรวจฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 24 - 31 มกราคม 60 กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 ตาม Checklist ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และจุดจอดรถทั่วประเทศจำนวน 229 จุด โดยในส่วนภูมิภาค สขจ. ทุกจังหวัดดำเนินการร่วมกับชุดปฏิบัติการของวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 600 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 1 คน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้รถโดยสารปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย รวมถึงดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามเงื่อนไขที่ ขบ. กำหนด
        (2) ติดตามผลการดำเนินงานโดยขอความร่วมมือ ศทส. จัดทำโปรแกรมระบบรายงานผลการดำเนินโครงการทาง Intranet และรายงานผลเสนอผู้บริหาร ขบ.  เป็นประจำ ทุกวัน

ผลลัพธ์โครงการ 
        ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
        (1) กตส. สขพ.1-5 และ สขจ.ทุกจังหวัด ร่วมกับสถานศึกษา ในสังกัดสอศ. จำนวน 165 แห่ง ร่วมปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ทุกคัน (ร้อยละ 100  ของรถโดยสารที่เข้าใช้สถานีฯ และจุดจอดรถ) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทั่วประเทศ จำนวน 229 จุด รายละเอียดจำนวนรถและพนักงานขับรถที่ตรวจ และพบการกระทำผิด ปรากฏดังนี้
        (2) จำนวนรถที่ตรวจ 101,942 คัน พบรถที่กระทำผิด 7,620 คัน สั่งเปลี่ยนรถ 625 คัน
        (3) จำนวนพนักงานขับรถที่ตรวจ 101,942 คน พบผู้กระทำผิด 229 คน สั่งเปลี่ยนตัวพนักงาน ขับรถ 22 คน
        (4) อุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 มีจำนวน 14 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความบกพร่องของคู่กรณีไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและพนักงานขับรถที่ปรากฏตามรายการ Checklist

  • Hits: 41

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.