เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

กลยุทธ์ที่ 2  :  การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
                       2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
                       3. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการและองค์กรสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
                       4. เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการและหน่วยงาน

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :   1. จัดงานแถลงข่าว 1 ครั้ง
                                    2. จัดกิจกรรมให้สัตยาบรรณ 1 ครั้ง
                                    3. จัดทำวีดีทัศน์ความยาว 4 - 6 นาที และการสร้างงานนำเสนอ (PowerPoint)

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน
                                    2. มีการนำสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่การดำเนินงานด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก

หน่วยงาน :  สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก      ระยะเวลาดำเนินงาน :  1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 (ขยายเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 60)

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ  :   880,000.00 บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ
         จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม  และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ และการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนทราบ และเข้าใช้บริการ รวมถึงตระหนักในเรื่องความสำคัญของการดูแลบำรุง รักษาสภาพรถ เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางผ่าน ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ประกอบด้วย สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ 

ผลการดำเนินงานตามโครงการ
        1. จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” และจัดกิจกรรม “การให้สัตยาบรรณของผู้ประกอบการขนส่งด้วยโดยสารสาธารณะ” โดยมีการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้นำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ประกอบด้วยสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
             -            จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 59
             -            จัดกิจกรรมให้สัตยาบัน “รวมพลัง สร้างสำนึกดี ผู้ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์”  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59
       2. ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ และการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
            -             โครงการ GPS ความยาว 4 นาที
            -             โครงการ Sure Driving/Smart Driver ความยาว 4 นาที
            -             โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ความยาว 4 นาที
โดยดำเนินการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ ทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้
      (1) www.roadsafetycontrol.com ของ สนภ. หัวข้อ “สื่อความปลอดภัย”
      (2) www.dlt.go.th/site/ltsb/ หัวข้อ “สื่อประชาสัมพันธ์”
      (3) www.youtube.com ค้นหา “สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก” ในภาพรวมมีผู้เข้าชมแล้ว จำนวน 342 ครั้ง

ผลลัพธ์โครงการ

      1. ประชาชนได้รับทราบการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องได้
      2. ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
      3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

  • Hits: 44

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.