เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโรงเรียนสอนขับรถ ระหว่างผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกกับผู้บริหารของโรงเรียนสอนขับรถ

กลยุทธ์ที่   5 : การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
                          2. เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาให้ผู้ขับรถมีคุณภาพ
                          3. เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางบก
                          4. เพื่อประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ  :  จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 530 คน

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :  กรมการขนส่งทางบก ได้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสอนขับรถ

หน่วยงาน  :  สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                               ระยะเวลาดำเนินงาน :  20 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ : 1,594,380  บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ
      
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโรงเรียนสอนขับรถระหว่างผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกกับผู้บริหารของโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาให้ผู้ขับรถมีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงานตามโครงการ
      
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโรงเรียนสอนขับรถรวมถึงผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารฌรงเรียนสอนขับรถทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้
         ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ม.ค. 60 ณ กรมการขนส่งทางบก จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 175 คน
         ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 22 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 สีดารีสอร์ท จ.นครนายก จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 193 คน
         ครั้งที่ 3 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 88 คน
         ครั้งที่ 4 วันที่ 11 – 12 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมซิลเวอร์โกลด์ โรงแรมออโรร่า เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 110 คน
         ครั้งที่ 5 วันที่ 25 – 26 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมอีโค่ 3 โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.ตรัง จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 77 คน
      ผู้เข้าร่วมสัมมนา 5 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 643 คน

ผลลัพธ์โครงการ
      
หลังจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมการขนส่งทางบก  ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสอนขับรถจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสอนขับรถได้

  • Hits: 49

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.