เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถ หลักสูตร 5 ชั่วโมง

กลยุทธ์ที่ 3  :   การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
                       2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้นได้อย่างครบถ้วน
                       3. เพื่อจัดทำคู่มืออบรม “การสอบใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์”  ที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง           ในชีวิตประจำวัน
                       4. เพื่อให้ผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยได้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ  :   1.  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 680 คน         
                                     2. การจัดพิมพ์คู่มือประกอบการอบรม จำนวน 2,000 เล่ม โดยมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามหลักสูตรการอบรม

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :  1. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรม ผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถ ได้รับการแจกจ่ายคู่มืออย่างทั่วถึงและ สามารถนำไปประกอบในการเป็นวิทยากรอบรมต่อไปได้

2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

หน่วยงาน  :  สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก               ระยะเวลาดำเนินงาน :  1 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ  :  4,700,000 บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ
จากการที่กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยปรับหลักสูตรการอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถจาก 4 ชม. เป็น 5 ชม. เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป จึงต้องจัดอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิทยากรผู้ฝึกสอนของกรมฯ โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมฯ ให้การรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสอนตามหลักสูตร 5 ชม. และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้  ผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเกิดความตระหนักรู้           และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้ในอนาคต

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

 1. จัดพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมในการสอบใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  จำนวน 2,000 เล่ม โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการอบรม เพื่อมอบให้ผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด สถาบันภาครัฐที่ทำ MOU
 2. จัดอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาต      ขับรถหลักสูตร 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
  รุ่นที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม 250 คน
  รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน  2559 โรงแรมบรรจงบุรี จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม 119 คน
  รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน จัดที่จังหวัดขอนแก่น วันที่             19 - 20 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมโฆษะ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 194 คน
  รุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะปาร์ค จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม 136 คน
  รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 699 

ผลลัพธ์โครงการ
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจจากการอบรม  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 • Hits: 56

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.