เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการผลิตสื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (สนภ.)

กลยุทธ์ที่ 1 :        การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์:       1. ผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้รถใช้ถนน พนักงานขับรถ ผู้ประกอบการขนส่ง และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้น ด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                            2. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่ง ทางบก เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน
                            3. เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ: จำนวนสื่อที่ผลิตและเผยแพร่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ:  - ผู้รับสื่อพึงพอใจในเนื้อหาและรูปแบบของสื่อในระดับมากถึงมากที่สุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                                   - ผู้รับสื่อได้รับความรู้จากสื่อที่ผลิตในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

หน่วยงาน : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                ระยะเวลาดำเนินงาน : 14 ก.พ. 60 - 13 ก.ค. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ : 4,875,000 บาท                    

สรุปสาระสำคัญโครงการ: ผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งนำไปแจกจ่ายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ และยังได้นำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์  www.roadsafetycontrol.com

ผลการดำเนินงานตามโครงการ : 

      1. ผลิตคู่มือ เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ขับรถก่อนนำรถไปใช้งาน (A5) ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อเล่ม (มีจำนวน 24 หน้า) จำนวน 150,000 เล่ม คือ คู่มือพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

      2. ผลิตแผ่นพับ ขนาด 21 X 29.5 ซม. กระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 2 หน้า อาบยูวี 2 หน้า จำนวน 2 เรื่อง รวม 1,100,000 แผ่น ได้แก่

          (1) ขั้นตอนการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องและปลอดภัย
          (2) หลักการเลือกใช้รถโดยสารไม่ประจำทาง โดยจัดส่งให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัดและกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และจัดส่งให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์และเทศกาลสำคัญต่างๆ ของจังหวัด

ผลลัพธ์โครงการ : 

     - ผู้รับสื่อมีความพึงพอใจในเนื้อหาและรูปแบบของสื่อในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.02
     - ผู้รับสื่อได้รับความรู้จากสื่อที่ผลิตในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.45 โดยรวมผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.74 ของตัวชี้วัด
     - มีการเผยแพร่สื่อทางเว็บไซต์ www.roadsafetycontrol.com

  • Hits: 53

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.