เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

กลยุทธ์ที่ 3  :  การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องด้านกฎหมายจราจร การมีจิตสำนึกความปลอดภัยฅ 
                         2. เพื่อสนับสนุนกฎหมายการนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย
                         3. เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสงค์นำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
                         4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ  :  จำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและนักศึกษาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กฎหมายการนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นำรถเข้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยว

หน่วยงาน  :  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย                                ระยะเวลาดำเนินงาน :  28 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ :  143,200  บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ
      เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้านกฎหมายจราจร หลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนักศึกษาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ผลการดำเนินงานตามโครงการ
      จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและนักศึกษาวิชาการท่องเที่ยวจำนวน 2 รุ่น โดยหัวข้ออบรม ประกอบด้วย
1. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
2. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการข้ามด่าน  พรมแดน ของด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
4. กฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
            - รุ่นที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 19 ธ.ค.59 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน
            - รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 20 ธ.ค.59 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
โดยจัดอบรม ณ โรงแรมทีคการ์เด้นท์ รีสอร์ทแอน สปาร์ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมนี้ได้มอบ           ใบประกาศให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ผลลัพธ์โครงการ
       จากการเฝ้าติดตามและประเมินผลการยื่นขอใช้รถ และการใช้รถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชการอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ชาวจีน) ผ่านด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีความเข้าใจในประกาศของกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถยื่นคำขออย่างถูกต้องครบถ้วน ในด้านการติดตามการใช้รถในราชอาณาจักรได้ประสานกับมัคคุเทศก์ผู้นำทางให้กำกับดูแลการเดินทางของนำท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดและรายงานการเดินทางทางแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นระยะ ปรากฏว่าไม่มีอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยว

  • Hits: 54

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.