เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เลขสวยกับการช่วยลดอุบัติเหตุ


โครงสารคดีสั้น 1 นาทีกับ กปถ.

      ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอันเนื่องมาจากผู้บาดเจ็บและพิการ  ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดให้ ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563

       จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปี 2555-2558 แสดงให้เห็นแนวโน้มของอัตราผู้เสียชิวิตและบาดเจ็บที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราผู้เสียชีวิตในปี 2555 จำนวน 8,754 ราย ปี 2556จำนวน 7,515 ราย ปี 2557 จำนวน 6,489 ราย และ ปี 2558 จำนวน 6,273 ราย ในขณะที่ผู้บาดเจ็บมีอัตราลดลงตามลำดับด้วยเช่นกัน ดังนี้ จำนวน 22,358 ราย , 21,078 ราย, 20,865 ราย และ 18,120 ราย ซึ่งชี้ให้  เห็นว่าการบูรณาการการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วนในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ในการหยุดยั้งการเสียชีวิตบนท้องถนนได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง)

       และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(รถปิกอัพ) ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสูดยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการขับรถ และขาดวินัยจราจร หรือมีความเร่งรีบขับรถเร็ว  ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงตามลำดับ ได้แก่ ขับตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับรถตามกระชั้นชิด ขับไม่ชำนาญ ขับรถคร่อมเลน และเมาสุรา นอกจากนั้น ยังเกิดจากอุปกรณ์รถบกพร่อง เช่น เบรกแตก ยางสึกหรอทำให้เกิดการระเบิดหรือลื่นไถลได้ง่าย เป็นต้น ซึ่งจากพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงดังกล่าวที่ยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานยังต้องบูรณาการการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง  โดยเฉพาะการณรงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน

      สำหรับการดำเนินการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนักถึงวินัยการขับขี่เพี่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2551 - 2559  โดยจัดทำสารคดีวิทยุ 1 นาที กับ กปถ. เผยแพร่ในภาคข่าวถ่ายทอดทั่วประเทศ เวลา 07.00 น. ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ จำนวนกว่า 3,000 ครั้ง โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณถ่ายทอดและเผยแพร่สารคดี 1 นาที กับ กปถ.ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 สถานี มีผู้รับฟังสาระน่ารู้จาก    

     สารคดี 1 นาที กับ กปถ. ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ซึ่งจากผลการตอบรับและประโยชน์ที่ได้กับประชาชนดังกล่าว สำนักงานเลขานุการกรมจึงจัดทำโครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องในปี 2560 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้  

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.