เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

แผนยุทธศาสตร์ กปถ.


ดาวน์โหลดเอกสาร

ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

          เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และกำหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
          1. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
          2. การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          3. การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          4. การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน
          5. การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          6. การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผลผลิตตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามพันธกิจที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
     1. ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้มากขึ้น
     2. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
     3. หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามพันธกิจที่ 1
มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น
     เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการฯ สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น

กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
      1. ผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ได้รับสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และการใช้   งาน ทำให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น
      2. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการฯ
      3. ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนให้ทั่วถึงมากขึ้น

ผลผลิตตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การ
นำไปใช้ในดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้พิการที่ขอรับความช่วยเหลือตามพันธกิจที่ 2 มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพนำไปสู่การประยุกต์ใช้และเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน

กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3
     
1. สนับสนุนและส่งเสริมทุนการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสู่มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปสู่
การต่อยอดและนำไปปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างแท้จริง
     2. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์งานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน
     3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน

ผลผลิตตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  สามารถต่อยอด และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3
     
1. ผลการศึกษาวิจัยสามารถตอบสนองความจำเป็น หรือการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ และสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ในการดำเนินโครงการอื่นๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้
     2. หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามพันธกิจที่ 3 มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่  4  การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการบริหารงานกองทุน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการงานประมูลและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบริหารจัดการงานประมูลและการบริหารจัดการหนี้
รวมถึงการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4
      
1. การบริหารจัดการงานประมูล การบริหารจัดการหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      2. การบริหารจัดการงานตามพันธกิจของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      3. การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      4. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนฯ ให้สะท้อนการขับเคลื่อนทุกภารกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผลผลิตตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีระบบการบริหารจัดการงานประมูล และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4
      
1. รายได้และการจัดเก็บหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเพิ่มขึ้น
      2. การบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
      3. ผู้เข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.