เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์

.

logoวิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นกองทุนสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

 • สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
 • สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กลยุทธ์

 1.  การเสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 2. การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
 3.  การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ
 4. การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย
 5. การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
 6. การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 7. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
 8. การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 9. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การจัดหารายได้เข้า กปถ.

      กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีรายได้มาจาก 4 แหล่ง คือ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ จากการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนซึ่งคือรายได้หลักของกองทุน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นๆ ประกอบด้วย เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน ดอกผลและรายได้จากกองทุนเงิน และทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนฯ
     การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 10/1 กำหนดให้อธิบดีนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และให้ถือว่าราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอเป็นอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการใช้หมายเลข ทะเบียนนั้นซึ่งตามกฎหมายกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมสำหรับประชาชนออก ประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูล สำหรับหลัก เกณฑ์การประมูลให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557

การบริหารงาน กปถ.

     กปถ. บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย

 1. ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ
 2. โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
 3. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 4. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
 5. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
 7. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ
 8. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสองคน กรรมการ
 9. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรรมการและเลขานุการ

0001

 • Hits: 610

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.