เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

logo

“ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ”

     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศุกราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
     เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

     1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
     2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
     3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก ได้แก่
    1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
    2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    3) ด้านองค์การ
    4) ด้านผู้บฏิบัติงาน
   

nayoby

                          Download >>  ประกาศเรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

  • Hits: 452

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.