เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

แบบคำขออนุมัติจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • ดาวน์โหลดไฟล์ >> แบบคำขออนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจาก กปถ. 
  • ดาวน์โหลดไฟล์ >> สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ กปถ.
  • ดาวน์โหลดไฟล์ >> แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจาก  กปถ. (ส่วนกลาง)
  • ดาวน์โหลดไฟล์ >> แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจาก  กปถ. (ส่วนภูมิภาค)
  • ดาวน์โหลดไฟล์ >> หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯสำหรับการดำเนินการศึกษาวิจัยฯ
  • ดาวน์โหลดไฟล์ >> แบบคำขออนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจาก กปถ. (พันธกิจที่ 3)
 
  • Hits: 376

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.