เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

logo

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

     คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประกอบด้วย
     1. ปลัดกระทรวงคมนาคม                                                                       ประธานกรรมการ
         โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
     2. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย                                                                  กรรมการ
     3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข                                                                กรรมการ
     4. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                          กรรมการ
     5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง                                                                         กรรมการ                      
     6. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                           กรรมการ
     7. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสองคน                                 กรรมการ
     8. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก                                                                กรรมการและเลขานุการ
เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

kpt

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

     1. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
         มาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 บัญญัติว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน”
     2. อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2547 ข้อ 16 เงินกองทุน ให้ใช้โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ในกรณีต่อไปนี้
         (1) เป็นเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนส่งทางบก
         (2) เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
         (3) เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
         (4) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นอันจำเป็นของกองทุนฯ เช่น ค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ติดตามคดี การดำเนินการยึดและอายัด การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการฟ้องไล่เบี้ย หรือเรียกเงินคืนกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
     3. ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

committee

 

  • Hits: 727

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.