เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

law

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
          1. พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
         2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงี่ยนไขการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2547 
         2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ.25514. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
         3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
         4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
        
         5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553
         6. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ.2559
         7. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ พ.ศ. 2560
         8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2561 
         9. หนังสือเวียนเรื่องกำหนดเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
       10. หนังสือเวียนเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
       11. หนังสือเวียนเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กฎหมายที่เกี่ยวกับบริหารทุนหมุนเวียน
       
1. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
        2. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
        3. พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561
        4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
        5. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
        6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
         1. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        2. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        3. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        4. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
        5. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน   
        6. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด
        7. คำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน   ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
        8. คำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน   

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
       1. กฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.2546 
        2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลไม่เกินเจ็ดคน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
        3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557
        4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลเกินเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
        5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2557 
        6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่(ฉบับที่4)พ.ศ.2560
        7. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่(ฉบับที่3)พ.ศ.2559 
        8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่(ฉบับที่2)พ.ศ.2558
        9. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่ พ.ศ.2557

คำสั่งเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
         1. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 276/1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
        2. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 432/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
        3. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 433/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
        4. คำสั่งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดุแลการประมุลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร
        5. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 434/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
        6. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 434/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
        7. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 434/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการประมูลของการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 

กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทวงถามหนี้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
    
   1.คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 276/2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการฟ้องคดีของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        2. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 8/9/2553 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามหนังสือทวงถามผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ชำระราคา
        3. คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 636/2548 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดจัดเก็บเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
        4. หลักเกณฑ์การบริหารจัดการหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม และ ความเห็นชอบของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559          
         5. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่                

                

      

                                                 

  • Hits: 1001

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.